Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet

Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet – Lovdata

De som ønsker å kombinere dagpenger under arbeidsløshet med slik utdanning/opplæring, må fremme en søknad om dette til Arbeids- og velferdsetaten. Et medlem som fyller vilkårene for dagpenger under arbeidsløshet, kan beholde dagpengene under utdanning/opplæring i følgende tilfeller:

f19980916-890 – Forskrifter – Rettskildene

Forskrift av 30.06.2003 nr 875 om endring i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet oppheves straks. Endringen før oppheving: Medlemmer som mottar dagpenger under permittering, kan inntil 1. november 2003 motta dagpenger utover begrensningen i folketrygdloven § 4-7 annet ledd, dog ikke utover 42 uker i en 18 måneders periode.

Forskrift om endring i forskrift om dagpenger under

I. I forskrift 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet gjøres følgende endringer: § 13-3 første ledd skal lyde: Medlemmer som blir helt, delvis eller periodevise arbeidsløse fra arbeidsforhold i Norge, har rett til dagpenger fra Norge.

kapittel-4-dagpenger-under-arbeidsløshet – Folketrygdloven

F16.09.1998 nr 890 Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet Forskrift F01.06.2018 nr 786 Forskrift om grunnbeløp, reguleringsfaktorer, satser for minste pensjonsnivå og satser for garantipensjon i folketrygden fra 1. mai 2018 og virkningstidspunkt for regulering av kravet til minsteinntekt for rett til dagpenger

FOR nr 890: Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet – PDF

Forskrift om dagpenger for fiskere og fangstfolk under arbeidsløshet (A-trygdforskriften) Forskrift om dagpenger for fiskere og fangstfolk under arbeidsløshet (A-trygdforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet XX.XX 2010 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd . …

[PDF]

Forskrift om endring i forskrift om dagpenger under

Forskrift om endring i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet Hjemmel: Fastsatt av Arbeidsdepartementet 22. juni 2012 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 4-2 og § 25-15, jf. § 1-3.

Forskrift om dagpenger for fiskere og fangstfolk under

1 Forskrift om dagpenger for fiskere og fangstfolk under arbeidsløshet (A-trygdforskriften) Hjemmel: Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet XX.XX 2010 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd 4-18 annet ledd og første ledd. 1.

Forskrift om dagpenger under arbeidsløshet – skoledata.net

Forskrifter til: Adopsjonsloven: Afp-statstilskott: Aksjeloven

Høring – Endringer i forskrift om dagpenger under

Hovedregelen etter folketrygdloven kapittel 4, er at dagpenger og utdanning ikke kan kombineres. I og medhold av folketrygdloven § 4-6 er det gjort noen unntak, som er nærmere regulert i forskrift 16. september 1998 nr. 890 om dagpenger under arbeidsløshet (dagpengeforskriften) kapittel 4.

[PDF]

Høring endringer i forskrift om dagpenger under

Høring – endringer i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet – dagpenger under utdanning Akademikerne viser til høring om endringer i forskrift om dagpenger under arbeidsløshet – dagpenger under utdanning sendt fra departementet 17.mars 2016. Akademikerne mener det er viktig å opprettholde et tydelig skille mellom det å studere

Endringer i dagpengeforskriften – Forskerforbundet

Vi støtter departementets forslag om å utvide adgangen til å motta dagpenger for personer som er under utdanning eller opplæring, og som følger undervisning på dagtid, jf. forskrift om dagpenger under arbeidsløshet § 4-3 fjerde ledd bokstav a.