Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til

Fra samme dato oppheves forskrift 25. juni 2014 nr. 872 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, gitt med hjemmel i folketrygdloven § 5-4 fjerde ledd og …

[PDF]

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 29. juni 2018 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 5-4 fjerde ledd, § 5-25 tredje ledd og § 22-2 andre ledd, lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 26. juni 2017 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om …

[PDF]

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege Side 4 50 % – betyr at taksten kan repeteres én gang med halvparten av takstbeløpet. Rep. – betyr at taksten kan repeteres flere ganger på samme regningskort. Står det i stedet et …

[PDF]

Folketrygdens stønad til dekning av utgifter til

nr. 1579, forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege fo r sykdom. Tannbehandling som er forhåndsgodkjent eller påbegynt før 1. januar 2008 utføres i henhold til regelverket på det tidspunktet behandlingen ble startet opp eller forhånds-godkjenning gitt.

Forskrift om stønad til dekning av utgifter til

Pasient kan også avkreves betaling for utskrift/kopiering av pasientjournal etter takst 5 i gjeldende forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, jf. forskrift 21. desember 2000 nr om pasientjournal 12.

kapittel-5-stønad-ved-helsetjenester – Folketrygdloven

FOR-2018-06-27-1080 – Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos psykolog. FOR-2018-06-22-1020 – Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m Endret på ny 10.07.2018 med tilføyelse av:

Egenandel hos lege – helsenorge.no

Slike utgifter teller ikke med i opptjeningen til frikort egenandelstak 1. Dette kan være utgifter til bandasjemateriell og utstyr som er nødvendige for din behandling. Legen kan bare kreve egenbetaling som er nevnt i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

f20010628-795 – Forskrifter – Rettskildene – www.nav.no

Trygden yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos ortoptist ved sykdom, skade eller lyte som gir medlemmet rett til stønad etter folketrygdloven kapittel 5. Behandlingen må være av vesentlig betydning for medlemmets funksjonsevne.

Regelverk og takster for tannlege – Helfo – for helseaktører

Det ytes kun stønad til behandling av tannutviklingsforstyrrelser som er av vesentlig betydning for funksjon og estetikk. Behandlingsbehovet må ha direkte sammenheng med utviklingsforstyrrelsen. Til pkt. c): Det ytes ikke stønad til dekning av utgifter til behandling av agenesi av 1. og/eller 2. premolar.

Regelverk og takster for fysioterapeut – Helfo

Forskrift om stønad til fysioterapi. Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi forteller hvilke takster du kan benytte ved de ulike behandlingsformene som blir utført. Du finner også informasjon om hvilke takster som kan kombineres og om det er spesielle vilkår til bruken av taksten.