Rapport fra tilsyn (systemrevisjon) i Hol kommune. Tilsyn med deler av tjenestetilbudet til kommunenes hjemmesykepleie, Distrikt Vest, herunder nattjenesten (2007)

Rapport fra tilsyn (systemrevisjon) i Hol kommune. Tilsyn

Rapport fra tilsyn (systemrevisjon) i Hol kommune. Tilsyn med deler av tjenestetilbudet til kommunenes hjemmesykepleie, Distrikt Vest, herunder nattjenesten (2007)

[PDF]

HOVEDUTSKRIFT – nore-og-uvdal.kommune.no

Tilsyn med deler av tjenestetilbudet til kommunens hjemmesykepleie, herunder nattjenesten taes til orientering PS 9/08 Demensplan 2015 «Den gode dagen» – modellkommune

Sakskart: – nore-og-uvdal.kommune.no

Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31024023, v/Unni Wetlesen. Anser noen at de er inhabile i en sak, må det meldes fra om dette.

Rapport fra tilsyn i Ringerike kommune med deler av

Rapport fra tilsyn i Ringerike kommune med deler av tjenestetilbudet til kommunens hjemmesykepleie, herunder nattjenesten, i Hønefoss og Hov omsorgsområde (2008) 22.12.2008 Helsetilsynet i Buskerud

Tilsyn med kvalifiseringsprogrammet – YouTube

Sep 01, 2015 · Ca. 82 % av de undersøkte kommunene tilfredsstiller ikke kravene til kvalifiseringsprogrammet (KVP). – Brukerne får i for liten grad påvirke sitt …

Informasjonssikkerhet i kommunal sektor Langsiktige

Informasjonssikkerhet i kommunal sektor Langsiktige effekter av Datatilsynets tilsyn med regeletterlevelse av personopplysningsregelverket i Gran og Sandefjord kommune

Eldre mennesker i overgang fra hjem til sykehjem : en

The study is based on selected parts of Afaf I. Meleis’ theoretical framework in which «transitions» is a central concept. In the framework it is argued that the concept of transitions expresses the nursing discipline’s «mission» and focus and therefore should be included among the domain concepts.

Kvalitet i barnehager. Rapport fra en undersøkelse av

 ·

Rapport fra en undersøkelse av strukturell kvalitet høsten 2012 Kvalitet i barnehager. Rapport fra en undersøkelse av strukturell kvalitet høsten 2012 sine mål med hensyn til å gi

[PDF]

2017 Nr. 24– Radioactive substances in Norwegian farmed

RAPPORT FRA HAVFORSKNINGEN Nivåene av radioaktiv forurensning i fôr er tilsvarende lave. Sammenlignet med vill fisk fra norske havområder har norsk oppdrettslaks omtrent like eller lavere nivåer av både naturlige og menneskeskapte radionuklider.

Møteinnkalling. Utvalg: Nordreisa helse- og omsorgsutvalg

Saken blir utlevert i papir fra servicetorget, og skal leveres inn til utvalgssekretær for makulering etter behandling av saka. X 2017/332 PS 23/17 Inntak av vekslingelever og lærlinger 2017 Nordreisa kommune 2015/1568 2

Inspirert av Bohus? Denne er strikket nedenfra og opp

A slow-going Telja wip. @byhandserial is hosting a Telja KAL in their Ravelry group and there are prizes! You can find out more details on Ravelry.

Fontene forskning

Noen av pasientene med diagnose utviklingshemming, autisme og/eller Asperger syndrom som får et tilbud i den offentlige habiliteringstjenesten for voksne, har i lengre perioder fått sine heldøgns omsorgstjenester fra private firmaer. Litteraturgjennomgang viser at det er lite forskning på området.

nso.no – Hjem | Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

NSO er tilsynsmyndighet etter sivilbeskyttelsesloven § 23 og bestemmelser gitt i medhold av denne. NSOs oppgaver er å organisere og føre tilsyn med egenbeskyttelsestiltak ved virksomheter som kommer under forskrift om industrivern.

Oslo vil kutte ut kommersielle sykehjem, men EU-regler

Byrådet i Oslo vil at ideelle organisasjoner skal starte flere nye sykehjem. Forslaget møter motstand.