Melde HMS-avvik som student

Melde HMS-avvik som student | Norges miljø- og

Brudd eller avvik på universell utforming; NMBU vil i løpet av 2018 opprette et nytt system for varsling av avvik. Inntil videre kan du melde inn HMS-avvik via Avviksskjema HMS. Skjema kan også benyttes hvis man vil gi forslag til forbedringer med tanke på helse, miljø og sikkerhet. Kopi av det innsendte skjemaet lagres i arkivsystemet.

Melde HMS-avvik – Wiki – innsida.ntnu.no

Melde avvik på mobil # Vi har fått flere tilbakemeldinger om at det er utfordringer knyttet til å melde avvik via app. Dessverre er det utfordringer med appen, for flere plattformer, som gjør at det ikke er mulig å melde inn avvik.

Spørsmål og svar om avvik – for studenter – Wiki – innsida

Melde HMS-avvik Varsling # Ved brudd på lov og regelverk, eller etiske normer og andre alvorlige forhold som kan skade universitetet eller samfunnet, er det viktig at du varsler.

Avvik | Helse, miljø og sikkerhet | OsloMet – Tilsatt

Hvorfor melde avvik. Hensikten med å melde avvik er å ivareta mennesker, materiell og miljø. Avviksregistrering og -håndtering skal fange opp brudd på rutiner og prosedyrer / lover og forskrifter, og identifisere forhold som kan bidra til læring, forebygging og forbedring. Når skal avvik meldes

Melde HMS avvik i Qm – YouTube

Jan 15, 2013 · This feature is not available right now. Please try again later.

Prosedyre for håndtering av HMS-avvik – Universitetet i Oslo

Leder har ansvar for å behandle meldinger om HMS-avvik. Universitetsdirektøren har ansvar for å føre statistikk over meldinger om HMS-avvik. Fremgangsmåte Innmelding. Ansatte skal melde HMS-avvik ved å bruke skjema for melding om HMS-avvik i CIM. Personopplysninger om hvem som var involvert i avviket/hendelsen skal ikke registreres i

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) | Det medisinske fakultet

Kunnskap om HMS-avvik er en forutsetning for å kunne ivareta et fullt forsvarlig arbeids- og læringsmiljø. Ansatte og studenter som oppdager HMS-avvik, skal melde fra om dette i digitalt HMS-avvikssystem. Systemet er brukervennlig og tas i bruk uten opplæring. Informasjon om HMS-avvik og lenke til systemet.

Prosedyre: Avvik / Prosedyrer – maler / HMS-system / HIL

Avviksskjema benyttes alltid når avvik som «dødsfall, nestenulykker, personskade» skal meldes. Når det gjelder avvik som «forhold til praktisering av lover, forskrifter, prosedyrer og retningslinjer innenfor HMS/arbeidsmiljø» så er det ikke nødvendig å fylle ut avviksskjema for alle typer avvik…

[PDF]

Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser

HMS Avvik Alle IK-…. BG 02.03.1 1 1 Retningslinje for håndtering av avvik / uønskede hendelser 1. Avvik som gjelder konflikter eller andre psykososiale forhold, må håndteres i henhold Leder skal straks melde fra til Arbeidstilsynet og politi om alvorlige skader og dødsfall.

Simployer avvikssystem: Enkelt å rapportere, enkelt å

Simployer – Avvik. HRM system fra Infotjenester God avviksbehandling handler om å finne ut hva som har skjedd, identifisere hvorfor det skjedde, rette opp forholdet og sørge for at det ikke skjer igjen.

Du plikter å melde avvik | Sykepleien

Stor medieavsløring: Livsviktig medisinsk utstyr blir ikke testet. Medisinsk utstyr som hjerteimplantater havner på markedet uten å være testet på mennesker på forhånd, viser en stor gransking som en rekke mediehus står bak.