Høringssvar til forslaget om nye bachelor- og masterprogram i farmasi ved UiT

Høring – Nye studieplaner for bachelor og master i farmasi

1 Institutt for farmasi Det helsevitenskapelige fakultet Universitetet i Tromsø 9037 Tromsø Deres ref. Vår ref. Dato: Janne Erikke Mjelle 11/181-2/HA/raa Høring – Nye studieplaner for bachelor og master i farmasi ved Universitetet i Tromsø Apotekforeningen takker for muligheten til å kunne uttale seg om forslaget til nye studieplaner

Farmasi – bachelor | UiT

Bachelorstudiet gir grunnlag for en toårig videreutdanning til master i farmasi ved Universitetet i Tromsø. Videre studier Bachelorgrad i farmasi gir muligheter for videre studier på to-årig masterprogram i farmasi ved Universitetet i Tromsø.

[PDF]

STUDIEPLAN Bachelor i farmasi – uit.no

Opptak er regulert av Forskrift om opptak til høgre utdanning og først som et 5-årig integrert masterprogram i farmasi, nå som 3-årig bachelorprogram og 2-årig masterprogram. Opprettelsen bygget på integrerte mastergradsprogrammet i farmasi ved UiT (2009) er eksempler på dette.

[PDF]

Høring -Nye studieplaner for bachelor og master i farmasi

Høring -Nye studieplaner for bachelor og master i farmasi ved Universitetet i Tromsø Apotekforeningen takker for muligheten til å kunne uttale seg om forslaget til nye studieplaner. Universitetet har gjort et stort og viktig arbeid og Apotekforeningen vil gi honnør for dette. På

HØRING OM ENDRING I FORSKRIFT OM KRAV TIL MASTERGRAD

Kommentarer til forslaget a. Generelt om deling av studiet Forutsatt at tittelen Master i rettsvitenskap forblir en beskyttet tittel som bare kan gis av de utdanningsinstitusjoner som har hjemmel til dette i henhold til gjeldende forskrifter, er Advokatforeningen positiv til en deling av den integrerte mastergraden inn i en bachelor- og en

Høring Forslag om endringar i forskrift om opptak til

Universitet i Bergen og Universitetet i Oslo tilbyr begge eit intregret femårig masterprogram i farmasi, som har opptakskrav fastsett i første punkt, medan UiT har ei 3+2 ordning og NTNU har tilbod om eit toårig masterprogram i farmasi som bygg på bachelorutdanning i farmasi. Departementet foreslår endringar i tråd med forslaget frå HiOA.

Høringssvar Delinnstilling I – fulltekst

Dette ble gjort på vaffelfredag 24. april og gjennom en uformell spørreundersøkelse. Vi fikk inn 127 svar på undersøkelsen som bestod av fem enkle spørsmål, hvor det siste ga studentene muligheten til å skrive utfyllende hva de tenker om forslaget til den nye ordningen.

[PDF]

Høringssvar fra UiT Norges arktiske universitet (UiT) vedr

Høringssvar fra UiT Norges arktiske universitet (UiT) vedr evaluering av kvoteordningen Det vises til brev fra KD av 7. juli 2014 der institusjonene bes om å gi tilbakemelding på vurderinger, konklusjoner og anbefalinger i evalueringsrapporten. Kvoteordningen ved UiT

[PDF]

Universitetet i Oslo

Andre norske læresteder, som UiB og UiT, har spesifikke gradstitler, også på bachelornivå. Forslag i høringsnotatet I høringsnotatet (vedlegg 4) ble fakultetene og Studentparlamentetbedt om innspill til følgende reviderte opplegg for gradstitler på bachelor- og masternivå:

Helsefak ved UiT – Universitetet i Tromsø

Ad. Faggruppe helse- og omsorgsfag Fakultetet er tilfreds med at gruppen har kommet fram til en omforent rapport med enighet om hvordan institutt og stedlig aktivitet ved campus skal ledes. Fakultetet er også fornøyd med anslaget til videre arbeid med samordning av bachelor- og masterutdanningene og …

[PDF]

Høyring – Forslag om endringar i forskrift om opptak til

første punkt, medan UiT har ei 3+2 ordning og NTNU har tilbod om eit toårig masterprogram i farmasi som bygg på bachelorutdanning i farmasi. Departementet foreslår endringar i tråd med forslaget …

[PDF]

www.mn.uio.no

Høringssvar – forslag om å opprette et tre-årig og et to-årig studieprogram i farmasi ved Universitetet i Tromsø (UiT) Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO) takker for anledningen til å gi innspill til forslaget om å opprette nye studieprogrammer i farmasi ved UiT. Med bakgrunn i de diskusjonene

Kontorsjef ved Institutt for farmasi ved UiT Norges

Det gis undervisning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Arbeidsoppgaver tillagt stillingen. UiT Norges arktiske universitet har enhetlig ledelse på fakultets- og instituttnivå. Kontorsjefen skal, etter delegasjon fra instituttleder, utføre oppgaver knyttet til den daglige drift og …

Høyesterettsdom avsagt 29.1.2014 i sak nr. 2013/1192

A påklaget vedtaket om oppsigelse. I et etterfølgende tillegg til klagen trakk han frem at det var utlyst to ledige stillinger etter at klagen ble inngitt, og at Det helsevitenskapelige fakultet hadde søkt om å opprette et treårig bachelor- og toårig masterprogram i farmasi.

Studieprogrammer – Universitetet i Oslo

Studieprogrammer som ikke tar opp nye studenter . Anvendt matematikk og mekanikk (master – to år) Biologi (bachelor) programmering og nettverk (bachelor) Informatikk: programmering og nettverk (master – to år) Ved brann, ulykker og alvorlige hendelser ring 22 85 66 66.